Deklaracja dostępności

Centrum Kultury Victoria zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gama.gliwice.eu

Data publikacji strony internetowej: 2023-02-03
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-03

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Ciepliński, sekretariat@ckv.gliwice.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 444 28 12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej lub elementu strony internetowej, w tym elementów, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz elementów niedostępnych cyfrowo na podstawie art. 8 ust. 1. Żądanie powinno zawierać:
 • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
 • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
​ Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna Centrum Kultury Victoria w Gliwicach znajduje się przy ulicy Barlickiego 3.

 1. Dostępność wejścia do budynku. Dla klientów dostępne są trzy wejścia: od ul. Barlickiego oraz dwa od dziedzińca. Do każdego z tych wejść prowadzą schody. Z boku budynku znajduje się winda dla niepełnosprawnych dostępna na poziomie terenu.
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. W budynku znajduje się winda. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze i III piętrze. Zastosowano system oznaczeń dla niewidomych i słabowidzących (dotykowy) na parterze budynku.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • W budynku znajduje się winda – z lewej strony budynku, przy wjeździe na dziedziniec.
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, pracownik portierni przy wejściu głównym). W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wzdłuż ulicy Barlickiego wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Dostępność architektoniczna budynku Centrum Kultury „Victoria” Gliwicach przy ul. Parkowej 5 w Gliwicach

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Dla korzystających z obiektu dostępne są 3 wejścia:

 • Wejście główne nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • Wejście z prawej strony budynku – na poziomie terenu, możliwy podjazd dla wózków.
 • Wejście z tyłu budynku – platforma dla wózków.
 • W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach dostępny jest parter budynku. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 • Zastosowano podjazd dla wózków umożliwiający wejście na tył budynku.
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (tablice informacyjne, pracownik udzielający informacji)
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 • Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przy budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Centrum Kultury „Victoria” w Gliwicach będzie dążyło do zapewnienia dostępności poprzez zastosowanie urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących w tym budynku.